دو اثر برگزیده در مسابقه معماری کوشک جهانی  - سال 1385

 اثر برگزیده مسابقه موزه فرش  - سال 1386

 اثر برگزیده مسابقه جایزه بزرگ معمار ، پروژه دفتر اداری شرکت فرا تحقیق سپاهان  - سال 1386

 رتبه سوم اولین مسابقه طراحی داخلی ایران ، پروژه دفتر اداری شرکت فرا تحقیق سپاهان  - سال 1387

 

جوایز و مسابقات داخلی